Sunday, 22/05/2022 - 14:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Bình

KẾ HOẠCH Thực hiện dạy theo chủ đề năm học 2017- 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện dạy theo chủ đề năm học 2017- 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Thực hiện dạy theo chủ đề năm học 2017- 2018

Căn cứ kế hoạch số 2507/SGDĐT-GDTrH v/v  hướng dẫn sinh họat chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng của Sở Giáo dục và đào tạo Đồng Nai ngày 27 tháng 10 năm 2014.

Nay trường THCS Hòa Bình xây dựng kế hoạch thực hiện dạy theo chủ đề của năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          Việc xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học, các chủ đề liên môn và tích hợp kế hoạch dạy học bộ môn phải nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên, phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện để làm căn cứ cho thanh tra, kiểm tra. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn  phải xây dựng được tối thiểu 01 chuyên đề dạy học/học kì; tổ chức dạy minh họa để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Xây dựng chủ đề dạy học

          Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.

          2. Biên soạn câu hỏi/bài tập

          Với mỗi chuyên đề đã xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học. Trên cơ sở đó, biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng.

          3. Thiết kế tiến trình dạy học

          Tiến trình dạy học chuyên đề được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh để có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng.

          Thứ tự thực hiện của một chủ đề như sau:

Tên chủ đề: (Viết in)

Số tiết thực hiện: (Bao nhiêu tiết?)

Hình thức thực hiện: (dạy trên lớp: ….. tiết; Ngoại khóa: ….. tiết)

Kế hoạch dạy học (nếu có thay đổi PPCT thì đính kèm theo)

Bảng mô tả của chủ đề

Giáo án minh họa chủ đề

Câu hỏi/ bài tập phát triển năng lực của chủ đề (Phân làm 4 mức: Biết; Hiểu; vận dụng thấp; vận dụng cao)

          4. Tổ chức dạy học và dự giờ

          Trên cơ sở các chuyên đề dạy học đã được xây dựng, tổ/nhóm chuyên môn phân công giáo viên thực hiện bài học để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về giờ dạy. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau:

          - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

          - Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên".

          - Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.

          - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.

          Mỗi chuyên đề được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vì thế, trong một tiết học có thể chỉ thực hiện một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Khi dự một giờ dạy, giáo viên cần phải đặt nó trong toàn bộ tiến trình dạy học của chuyên đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để sử dụng khi phân tích bài học.

          5. Phân tích, rút kinh nghiệm bài học

          Quá trình dạy học mỗi chuyên đề được thiết kế thành các hoạt động học của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà. Học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phân tích giờ dạy theo quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.

Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau:

Nội dung

Tiêu chí

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

3. Hoạt động của học sinh

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

6. Đánh lại việc thực hiện chủ đề: (theo mẫu đã gửi kèm)

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

STT

Môn dạy

Tên chủ đề

Số tiết thực hiện

Hình thức thực hiện

Thời gian dạy theo chủ đề

1

Hóa

Tiết 62à65: Dung dịch – Dộ tan của một chất trong nước- nồng độ dung dịch (Hoá 8)

4 tiết

Trên lớp

 (Tuần 31à33)

2

Sinh

Tiết 57à 60: Vai trò của thực vật ở vườn quốc gia Cát Tiên

4 tiết

Trên lớp

Tuần 29à 30

3

CN

Tiết 53,54: Sơ đồ mạch điện lớp8

2 tiết

Trên lớp

Tuần 34à 35

4

Tiếng anh

The Environment lớp 9

7 tiết

Trên lớp

Tuần 20à22

5

Văn

Văn bản nghị luận trung đại lớp 8

6 tiết

Trên lớp:5 tiết

Ngoại khóa: 1 tiết

Tuần 24à25

6

Sử

Xã Hội Việt Nam lớp 8 (1897à1919)

4 tiết

Trên lớp

Tuần 31à34

7

Địa

Tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long – lớp 9

3 tiết

Trên lớp

Tuần 22à24

8

GDCD

Giáo dục phổ biến pháp luật

4 tiết

Trên lớp

Tuần 22à25

9

Toán

Các trường hợp bằng nhau của tam giác lớp 7

8 tiết

Trên lớp

Tuần 11à14

10

Các máy cơ đơn giản lớp 6

3 tiết

Trên lớp

Tuần 15à17

11

Tin

Hê điều hành Window lớp 6

2 tiết

Trên lớp

Tuần 11à12

          IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Các tổ trưởng chuyên môn thống nhất với giáo viên ở các nhóm môn học để chọn chủ đề của môn, phân công GV viết; Xây dựng đề cương, góp ý của nhóm tác giả viết và phân công GV dạy minh họa; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học về chủ đề trên để đánh giá rút kinh nghiệm.

Các chủ đề sau khi được góp ý, thống nhất sẽ in ra đóng thành tập để nhà trường duyệt và nộp về Phòng GD&ĐT cuối tháng 11/2017 sau đó mới được thực hiện.

Sau khi thực hiện xong các chủ đề các tổ/nhóm rút kinh nghiệm theo nội dung 5 ở phần trên. Nội dung được lưu ở biên bản sinh hoạt tổ.

Giáo viên dạy theo chủ đề sẽ thực hiện theo chủ đề đã được nhà trường duyệt và được lưu vào giáo án để thuận tiện cho việc thanh tra, kiểm tra.

          Trên đây là kế hoạch dạy học theo chủ đề năm học 2017-2018 của trường THCS Hòa Bình. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc gặp trực tiếp phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn để cùng giải quyết./.

        

Nơi nhận:                                                                                             

  - Lãnh đạo trường (chỉ đạo);

  - Tổ chuyên môn(để thực hiện);                                                                   

  -  Lưu: VT,CM                                                                                                   

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Võ Thị Kim Hương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 05 : 99
Năm 2022 : 1.789